Ócuka

Ócuka 

 plagat2

ocua poster


Ócuka je snímek nacházející se na pomezí nezávislé filmové tvorby a videoartu. Díky onomu balancování na hranici, je zároveň schopný pracovat s uměleckými možnostmi filmového žánru a s linearitou narace.

 

Umělecké formy režisérova vizuálního stylu jsou založené na preciznosti, až absolutní dotaženosti jednotlivých scén  a kvalitě postprodukčního zpracování. Ve snímku je patrná silná inspirace Murakamiho dílem, která je naznačena už v názvu samotného filmu. Milan Mazúr se Murakamim neinspiroval poprvé. Snímek Ócuka navazuje na výstavu KAPITOLA ÓCUKA – EPILOG, která proběhla v NOD v Praze v roce 2017.Co ovšem jméno Ócuka znamená? Ócuka je postava kočky vyskytující se v Harukiho románu Kafka na pobřeží.

 

Film Milana Mazúra však není založen pouze na motivech v románu zpracovaných. Spíše, než na samotném scénáři, je postaven komplexně na vizualitě scén, práci s kamerou a obrazem, odlidštěnosti či emoční prázdnotě jednotlivých postav a propojeností jednotlivých obrazů.

 

Děj snímku se odehrává na neznámém místě s dominujícími přírodními a industriálními  prvky, v neurčitém časovém období. Hlavní roli hydroložky, cestující na různá místa podle schématu svého výzkumu, který na plno chápe jen ona sama, ztvárnila ve filmu Ester Geislerová.

 

Při sledování filmu, který je velice silně vystavěn na obrazové složce, se v divákovi probouzí otázky zaměřené na téma moci, autority a kontroly. Odpovědi však nejsou jednoznačně vyřčené a každý divák v něm musí nalézt vlastní formy odpovědí, protože se zde vyskytuje více rovin interpretace.

 

Film Ócuka je prvním delším dílem Milana Mazúra a jeho prozatím největším projektem po ukončení vysokoškolského studia. Ve snímku se představí Ester Geislerová a dále ve vedlejších rolích český hudební producent David Doubek alias Ventolin a Sarah Dubná. O hudbu se postaral slovenský elektronický producent Stroon.

 

Milan Mazúr vystudoval bakalářské studium v ateliéru Intermédia u Miroslava Nicze na Akadémii Umeni v Banskej Bystrici. Navazující magisterské studium absolvoval v ateliéru Intermediální konfrontace u Jiřího Davida a Milana Saláka na UMPRUM v Praze. Získal cenu Ex aequo za film PAST (2012) na mezinárodním festivalu experimentálního filmu a digitálního umění v Bratislavě.

 Teoretik umění Adam Vrbka

 


Ócuka is an image that lies on the border of independent filmmaking and videoart. Thanks to the balancing on this border, it is also able to work with the artistic possibilities of the film genre and the narrative linearity.

 

The artistic forms of the director’s visual style are based on precision, absolute adherence of individual scenes and also the high quality of post-production processing. Film shows a strong inspiration for Murakami’s work, which is already outlined in the title. It is not the first time when Milan found an inspiration in Murakami’s work. The Ócuka film follows his exhibition named ÓCUKA – EPILOGUE, which took place at NOD in Prague in 2017. But what does the name of Ócuka really mean? Ócuka is the figure of cat in Murakami’s novel Kafka on the Shore.

 

However, Milan Mazúr’s film is not based only on the motifs in the novel. Rather than on the script itself, it is built on the visual scenes, camera work and image itself, or emotional emptiness of individual characters and also interconnection of single images.

 

The story takes place at an unknown place with dominant natural and industrial elements, in an unknown time. Ester Geisler plays the main character, which is the role of the hydrology assistant, who is traveling to various places according to the scheme of research, known only to her.

 

During watching the movie, which is very strongly built on the image  itself, there may be questions about power, authority, and control arised from the side of the spectator. However, the answers are not clear and each viewer has to find his own forms of answer because there are more levels of interpretation here.

 

The film Ócuka is the first major work of Milan Mazúr and is also his biggest project after graduating from college. Czech actress Ester Geislerová will be featured in the film, also czech music producer David Doubek also known as Ventolin and Sarah Dubná. Music was composed by the Slovak electronic music producer Stroon.


Milan Mazúr graduated from the intermedia studies under the guidance of Miroslav Nicze’s  at the Academy of Arts in Banská Bystrica. He graduated with a masters degree from the Atelier of Intermedia Confrontation led by Jiří David and Milan Salák at the Academy of Arts in Prague. He won the Ex aequo award for the film named PAST (2012) at the International Festival of Experimental Film and Digital Art in Bratislava.
DSCF6286DSCF4756

DSCF5698DSCF6339

Foto: Romana Kovacsová