videos

Jan

.

2021

short film essay


 Casaria

.

finalist Oskar Cepan Award 2019, East Slovak gallery

Group exhibition

curated by Václav Janoščík

.

site specific, 3 – video screens, enviroment, film essay 25min.

.

sfx / sound: Richard Čecho

It is not only about spaces, whether gallery or imaginary, places or communities, but also about time and different ways of narration. It is through time that we realize our lives. Just like through stories we understand crucial things such as good and evil, us or them. However, the question is how it is possible to talk about today’s situation split between various perspectives, overloaded by so many different problems and movements.
Milan Mazúr is heading in this direction; his film and installation deal with the return to imagination, cultural translation or non-linear way of narration. It is time, its duration, movement and stasis that again appears to be what we share.

[1] Bernard Stiegler, Technics and Time, 3, Cinematic Time and the Question of Malaise. Stanford: Stanford University Press 2011, pg. 31.

“My time is always the time of others. A film reveals this through its cinematographic means. The stream of consciousness is a contraction of time whose beginning appears precisely in the film in which my time (within film time) becomes the time of others, becomes that other time.”
Bernard Stiegler[1]

Text: Václav Janoščík
Ócuka

Short experimental Film (2018)

Music: Linegate, Loscil

Sound: Karlo

Camera: Richard Čecho

projekt podporený Fond na podporu Umenia


The difference between living beings and nonliving is clear to everyone. However, how this distinction
between organic and inorganic occurs is still a mystery. “All life forms are composed of molecules that are not
themselves alive”, writes the physicist Steen Rasmussen in an article on Science. This statement is as obvious
as difficult to acknowledge. That life emerges from non-living matter and is simply the result of a specific
disposition of nonliving molecules is still both psychologically and culturally hard to accept. The fact that there
is no ontological difference between us, living beings, and the rest of the matter that constitutes the universe
undermines in fact all our pretensions to occupy a privileged position in the cosmos. To investigate this point
of indistinction is necessary in order to comprehend who or what we are, as well as to reposition ourselves
more organically in the cosmos. This point of indistinction between living and nonliving, which is prior to
their separation, is what the theorists of the Cybernetic Culture Research Unit (CCRU) call the “unlife”. The
unlife is therefore a field of potentialities and virtual entities, where all the elements of nature coexist, and life
is yet to emerge.


text : Felice Moramarco

 

(Teaser) Kapitola Ócuka – p r o l o g


Nigel, 2018

Video – (fictive) document, animation

sound

04:09

Na novozélandskom ostrove Mana „žije“ osemdesiat betónových atráp vtákov druhu sula biela. Ochranári ich sem umiestnili pred dvadsiatimi rokmi. Dúfali, že tak prilákajú reálnych vtákov, ktorí na ostrove vytvoria kolóniu.

Nakoniec však prišla iba jedna sula biela v roku 2013, nazvali ju Nigel.

jQ8aDMr

friends of Mananajdžel final final.00_01_17_06.Still001

 

Nigel, 2018, screenshot

 

 

najdžel final final.00_01_35_00.Still003

 

Nigel, 2018, screenshot

 

 

najdžel final final.00_02_33_22.Still004

 

Nigel, 2018, screenshot

 

 
paradoxical happiness II, 2017

Video animation, found footage

color

sound

08:08min

 


paradoxicalhappiness2.00_06_59_09.Still001

 

 

paradoxical happiness II, 2017, screenshot

 

 

 

paradoxicalhappiness2.00_05_19_05.Still002

 

 

paradoxical happiness II, 2017, screenshot

 

 

 

paradoxicalhappiness2.00_01_31_20.Still003

 

 

paradoxical happiness II, 2017, screenshot 

 

Milan Mazúr & Edoshův Kur-ník
2017

video animation, found footage

sound: Edoshův Kur-ník

color

04:08 min


Sequence 01.00_01_02_14.Still003Knot gallery No.3: Milan Mazúr

www.knotgallery.net/?page_id=91

2017


Čakáme drámu. Očakávame drámu. Nie je to dráma. Je to hra. Konštrukt, pri ktorej hráme hry.

Nádych je reakcia, slovo je reakcia, takisto mlčanie je reakcia. Prišla situácia, kedy netreba nič

povedať? Teraz? Ale my sme očákavali. Tu drámu, tú rýchlosť, ten šok. Šok je ale len mýtus.

Online stereotyp, čas a voda.

We are waiting for the drama. We expect the drama. It’s not a drama. It’s a game. Construct in which we play games.
The breath is a reaction, the word is a reaction, also the silence is a reaction. Is it a situation, where nothing needs to be
said? Now? But we expected. The drama, the speed, the shock. The shock is only a myth.
Online stereotype, time and water.

Night travel

video, animation, sound, 3:34 min, 2017.


Nočný spánok mal skončiť 23:30. Na ceste, ktorá mala byť rutinou. Ide ale o výnimku. Doteraz nie je nič potvrdené.  Hladina mora je uzavretá a my nemáme kontrolu ani nad relaxom spojeným z letom.

„Stále zvonily niektoré mobilné telefónny cestujúcich.“


Night’s sleep to expire on 11:30PM. On the road that should have been routine. But it is an exception. So far nothing is confirmed. Sea level is closed and we have no control even over the relax combined with summer.
„Some passengers phones were still ringing.“


paradoxical happiness.00_02_17_01.Still002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The File: Paradoxically Happiness

Video, animation, sound, 05:36 min, 2016.


Horučkovitá honba za zmenou nového, vždy predstavovala podmienky rozkoše.  Zberatelia zážitkov, túžiaci aby sa stali tu a teraz tým, čím vždy chceli. Túžia po spánku, nutelovom závine a odobratí masky. Mimikry, TV a špirála… Nehromadia iba veci a symboly, ale konzumujú aj to, čo zatiaľ nevzniklo hmotného uskutočnenia. ,,Kupujte a radujte sa tak hovoria proroci“.


The frantic hunt for changing what is new has always been a pleasure condition. Collectors of adventure here and now crave to become the ones they always wanted to be. Craving for sleep, nutella pie and mask removal. Mimicry, TV and spiral… They are not only accumulating things and symbols, but they consume even things that have not yet acquired tangible embodiment. ,,Buy and enjoy, as prophets say. ”


paradoxical happiness.00_04_30_19.Still001

 

 

 

 

 

 

 

 

Myokymia

Video, sound,

Umprum, Prague, 2016.

myokymia.00_05_00_27.Still001

 

 

Myokymia is the latin translation of „wince in the eye“. This name is a starting point of how to interpret this movie. The plot is situated in the area of emerging residential area, in which prevails mysterious game between characters and spaces. The viewer is left uncertain from the beginning to finish. Spaces are unclear zones, that transform their place in another. Relationships are changing to alienation, home to uncertain space of the building.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hombre Invisible

Richard Čecho & Milan Mazúr

video, sound, teaser for exhibition,

gallery priestor, Lučenec, Slovak republic

curator: Dávid Koronczi

01:20 min,

2015

 

 

 

 

 

,, Mazúr sa usiluje v minimalistických videách sondovať tému pamäti na rôznych úrovniach formou mikropríbehov s autobiografickými podtextami. Sú v nich prítomné aj náznaky vyjadrujúce autorov pocit z mentálneho vyprázdňovania viacerých oblastí súčasnej spoločnosti, hlavne v sociokultúrnej a verejnej sfére. Napriek tomu, že v jeho reflexívnych prácach zaznievajú existenciálne podtóny, pocity neistoty či pochybnosti, nechýbajú im ani intenzívne emocionálne a spirituálne aspekty. “

 

Mazúr in his minimalist videos strives to search the theme of memory at different levels through microstories with autobiographical underplay. There are present indications expressing the authors feeling of mental emptying in several areas of modern society, especially in the socio-cultural and public sphere. Despite the fact that in its reflexive works resound existential undertones, feelings of uncertainty or doubt, there are not missing intensive emotional and spiritual aspects.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Boy

video, sound, 2:57 min, 2014.


Sequence 01.00_02_25_12.Still001Sequence 01.00_00_50_17.Still002


Nosnú tému pamäti s odkazmi na fenomén času Mazúr interpretuje v krátkom videu The Boy (2014). Leitmotívom lineárneho, v dejovej zložke postupne dramatizovaného mikropríbehu, ktorý sa odohráva na vyľudnenej diaľnici v scenérii hornatej krajiny, je konfrontácia minulosti a prítomnosti v živote jedinca. Mazúr konfrontuje svoje detstvo reprezentované postavou malého chlapca s prítomnosťou dospelého muža, ktorého stelesňuje, ale so zámerne zahalenou identitou. Pointou videa je prehodnotenie jeho osobnej a intelektuálnej minulosti, s ktorou sa vyrovnáva aktom pálenia kníh, čím smeruje k akémusi vyčisteniu pamäti a uvoľneniu jej priestoru pre nové výzvy a úrovne vedenia. Typickými znakmi tohto diela sú vydestilované vizuálne obrazy zbavené akýchkoľvek zbytočných prvkov, s ktorými korešponduje podobne striedmy zvuk, ďalej sem patrí invenčný detail rozpolenej tváre chlapca, čo môžeme čítať ako symbol roztriešteného subjektu, a video ozvláštňuje aj moment otáčania záberov o 90 stupňov.


Mazúr interprets carrying topic of memory with references to the phenomenon of time in the short video The Boy (2014). Leitmotiv linear, gradually dramatized microstory, which takes place on the abandoned highway in the mountainous landscape, is a confrontation of the past and present in the life of an individual. Mazúr confronts his childhood represented by the figure of a little boy with the presence of an adult male, which embodies, but with intentionally veiled identity. The point of this video is a review of his personal and intellectual history, with which he gets over by burning books, which is heading to some kind of cleaning of the memory and releasing the space for new challenges and levels of leadership. The typical symbols of this work are distilled visual images free of any unnecessary elements that correspond with similarly sober sound, furthermore it includes inventive detail of boy’s face divided in half, what can we read as a symbol of a fragmented entity, video is also interesting with the moment of image rotating in 90 degrees.

 
the Hide

video, 2014


jama.00_00_37_19.Still001


the Hide (2014), v ktorom opäť akcentuje tému pamäti, ale tento raz jej interpretáciu posunul k metafore archeológie v zmysle odkrývania a zakopávania pamäťových stôp či spomienok. Celý výjav sa koncentruje na veľký kopec v krajine, ktorým je bývalá skládka odpadu. Kamera ho sníma z leteckého pohľadu a v jeho epicentre, čo je vyhĺbená jama, sledujeme malého chlapca, ktorý svojimi holými rukami sonduje pamäť miesta s možnými odkazmi na individuálnu, kolektívnu, kultúrnu alebo historická pamäť.

 

The Hide (2014), which again emphasizes the theme of memory, but this time he shifted the interpretation to the metaphor of archeology in terms of uncovering and burial of memory traces and memories. The whole scene is concentrated on the large hill in the country, which is a former garbage dump. The camera captures him from aerial view and in its epicenter, which is dug pit, watching the little boy with his bare hands exploring the memory of space with possible links to the individual, collective, cultural or historical memory.

 

 

 

 

 

 

 

Past

Hd video, sound, 08:28 min.


Awards

film Past (2012) price Ex aequo at 1st International Festival of experimental film and digital arts in Bratislava in 2012 in the section on experimental films. According to John Adamov, one of the members of the festival jury, ‚sophistication, unity and appeal of visual style of Mazur´s film were highly evaluated, as well as the strength of the testimony of a man’s own mind and consciousness in the dark.


jama.00_00_29_19.Still002


,,Mazúrov film nesie autobiografické črty, čerpá naratívne prvky z jeho vlastného života, ktoré sú popretkávané s fiktívnymi aspektmi jeho biografie v možnej budúcnosti. Príbeh teda anticipuje vývoj postavy zrelého muža v strednom veku, odohravajúci sa o niekoľko rokov dopredu. Mazúr experimentuje s výrazovými prestriedkami čiernobieleho filmu, aby sústredenejšie a pravdivejšie vyjadril príbeh muža, zažívajúceho krízu stredného veku. Film zámerne vynecháva dialógy aj akykoľvek komentár, je založený len na výpovednej hodnote emocionálne silných vizuálnych obrazov. Mazúr experimentuje s jednotlivými zábermi, s prekvapivými uhlami pohľadu, strieda exteriéry s interiérmi, pohráva sa so svetlom a tmou a s ich nuansami. So zainteresovaným ponorom do vnútra hlavného hrdinu necháva vyznieť psychologické poryvy dospelého muža, ktorý sa snaží vyrovnať s komplikovanou situáciou partnerského vzťahu v spleti osobných, rodinných, pracovných a existenčných relácií. Mazúr iba naznačuje isté situácie ako nápovede príbehu, čím aktivizuje divákov a diváčky k rozvíjaniu vlastných asociácií, otvorenému čítaniu naratívu filmu a k dopovedaniu jeho dejových rovín. Môžeme si uvedomiť, že zámerná ambivalentnosť, ktorú Mazúr uplatnil vo svojom videofilme, je typická nielen pre naráciu experimentálneho filmu – okrem časovej a priestorovej diskontinuity sa vyznačuje vysokou mierou sebareflexívnosti, formálnym experimentovaním, objavovaním nových a originálnych noriem ako základu autorského rukopisu – ale je typická aj nejednoznačnosťou v interpretácii príbehu. Kauzalita je nahradená paralelizmom a logikou metafory a film prostredníctvom nich ,,vyslovuje posolstvo’’. Tieto aspekty sú veľmi stimulujúce pre reflexívne a emocionálne zapojenie diváckeho publika“.

Katarína Rusnáková, re-VÍZIA, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013, s 52- 53.


,,Mazúr´s film carries autobiographical features, draws on his own life, which are elements of narrative and these are combined with fiction aspects of his biography in a possible future. The story thus anticipates the development of mature men in middle age, taking places for several years to come. Experimenting with means of expression of black and white film, Mazúr closer and truer expressed story of a man, spending his middle aged crisis. The film deliberately omits any comments, dialogues, it is based only on the value of the emotional power of the visual images. Experimenting with different shots with surprising points of view, Mazúr alternates the interiors with exteriors, he flirts with light and darkness and with their nuances. With being immersed in the heart of the main character, he lets give psychological gusts of an adult man who is trying to cope with the complicated situation of the partner relationship within the tangle of personal, family, work and existential sessions. Mazúr only suggests specific situation as a cue of the story, thereby he activates audiences and they develop their own associations, open reading of narrative of the film and to tell its story lines.
We can realize that ambivalence, which Mazúr applied in his video film intentionally, it is typical not only for experimental film – in addition to the time and spatial discontinuity, it is characterized by a high degree of self-reflection, formal experimentation, exploring new and original standards as the basis for copyright of the manuscript – but it is also typical in the ambiguous interpretation of the story. Causality is replaced by parallelism and logic of metaphor and the film through them, pronounced ‚ message ‚. These aspects are very stimulating for reflexive and emotional involvement of the viewing audience“.

Katarína Rusnáková, re-VÍZIA, Faculty of Fine Arts, Academy of Arts in Banská Bystrica, 2013, s 52- 53.